شنبه،03 فروردین 1398
   
  • درخواست نمایندگی بیمه عمر
   مشخصات فردی
   نام و نام خانوادگی:
   کد ملی: شماره شناسنامه:
   نام پدر:
   وضعیت تاهل: جنسیت:
   تاریخ تولد:
   محل تولد: محل صدور:
   وضعیت نظام وظیفه:
   دین: مذهب:
   خانواده ایثارگری:
   تصویر:
   اطلاعات تماس
   استان محل سکونت : شهر محل سکونت :
   تلفن همراه: تلفن ثابت:
   آدرس محل سکونت:
   کد پستی:
   سوابق تحصیلی
   مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی:
   نام دانشگاه: شهر محل تحصیل:
   تاریخ اخذ مدرک تحصیلی:
   سوابق کاری
   نام شرکت یا سازمانمدت همکاریسمت و شغلنحوه همکاریآخرین حقوقبیمهآدرس و تلفن محل کاروضعیت
   سوابق فعالیت بیمه ای
   هر نوع فعالیت بیمه ای اعم از کارمندی،نمایندگی،بازاریابی و نظایر آن را دارید ذکر نمائید:
   مناطقی که مایل به فعالیت در آنها هستید را ذکر نمایید:
   درچه رشته بیمه ای بیشتر کار کرده و آشنا هستید و توانایی خود را در کدام رشته بیمه ای بیشتر ارزیابی می کنید:
   میزان آشنایی خود را با بیمه نامه های عمر انفرادی ( شامل عمرو سرمایه گذاری ،مانده بدهکار و ساده زمانی ) توضیح دهید:
   آیا تاکنون سابقه بازاریابی بیمه عمر و یا همکاری درخصوص بیمه عمر با شرکت های بیمه داشته اید:
   آیا تاکنون بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری از یکی از شرکت های بیمه گر جهت خود خریداری نموده اید:
   چنانچه از بستگان و آشنایان شما در شرکت بیمه دی یا سایر شرکت های بیمه ای اشتغال دارند نام و شماره تلفن او را ذکر نمایید:
   معرف
   نام: نام خانوادگی:
   نسبت شما با ایشان:
   شغل: تلفن معرف:
   آدرس و تلفن معرف:
   شرایط و ضوابط
   -  - تکمیل این فرم هیچ گونه تعهدی را نسبت به اعطای بازاریابی بیمه عمر برای شرکت بیمه دی ایجاد نخواهد کرد.
   -  - ضوابط و قوانین حاکم بر فعالیت بازاریاب مطابق آیین نامه 54 شورای عالی بیمه مرکزی و همچنین ضوابط موجود در شرکت بیمه دی می باشد .
    
   بدینوسیله مطالب و مندرجات این پرسشنامه را که مطابق با واقعیت و کاملاً صادقانه می باشد تائید مینمایم و در صورتی که خلاف آن ثابت شود مسئولیت آن را عهده دار خواهم بود.