دوشنبه،16 تیر 1399
   
  • تقویم آموزشی

   بدینوسیله زمان بندی دوره های آموزشی سال 1395 به ترتیب شعب به شرح ذیل اعلام می گردد. همچنین برنامه سایر شعب متعاقباً و از همین طریق اعلام خواهد شد.

    

   ردیف

   شعبه

   تاریخ برگزاری دوره

    1

   کرمان

   1395/01/25

    2

   شیراز

   1395/01/31

    3

   بندرعباس

   1395/02/08

    4

   ارومیه و خوی

   1395/02/13

    5

   یزد

   1395/02/22

    6

   شهرکرد

   1395/02/27

    7

   اهواز

   1395/03/05

    8

   یاسوج

   1395/03/11

       بدینوسیله زمان بندی دوره های آموزشی نیمه دوم سال 1395 به ترتیب شعب به شرح ذیل اعلام می گردد.

    

   ردیف

   شعبه

   تاریخ برگزاری دوره

    1

   همدان

   1395/09/02

    2

   کرمانشاه

   1395/09/03

    3

   کاشان

   1395/09/17

    4

   اردبیل

   1395/10/01

    5

   قزوین و زنجان

   1395/10/08

    6

   گلستان

   1395/10/14

    7

   مازندران

   1395/10/15

    8

   قم و مرکزی

   1395/10/22